Aktuálny čas: 08:22:18; Streda 27.mája 2020

Všetko spolu

Všetko spolu

  (počet dokumentov: 46)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Všeobecne záväzné nariadenia1/2019Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad16.12.201917.12.201901.01.2020-35-05/2019ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty280/2019-002Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 280/2019-002 o registratúrnom poriadku28.06.201926.08.201901.07.2019-25-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Sociálne veci1/2018Komunitný plán 2018 - 202216.03.201829.03.201816.03.2018-90-17/2018ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2016 - 202209.10.201723.10.201709.10.2017-79-15/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2017O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-70-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2017Trhový poriadok trhových miest na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-71-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty1/2016Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 1/2016 o registratúrnom poriadku13.06.201623.06.201601.07.2016-50-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové13.06.201621.06.201601.07.2016-49-06/2016ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách07.12.201511.12.201526.12.2015-36-06/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia3/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - Požiarny poriadok obce Lipové29.06.201529.06.201515.07.2015-19-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o trhovom poriadku23.02.201524.02.201510.03.2015-09-02/2015ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce1/2014Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom-28.11.201401.12.2014--ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty107/2014Program odpadového hospodárstva obce Lipové na roky 2011 – 201506.03.201410.03.201410.03.2014-82-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2014Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o odpadoch06.03.201410.03.201401.04.2014-79-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2014Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o voľbách do Európskeho parlamentu - vyhradenie plôch na vylepenie volebných plagátov06.03.201410.03.201401.04.2014-80-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2013o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lipové18.03.201318.03.201302.04.2013-48-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika4/2012Pracovný poriadok obce Lipové27.12.201201.01.201301.01.201329.02.201650-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika3/2012Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Lipové27.12.201201.01.201301.01.201308.12.201850-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce1/2012Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovom a komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom20.04.201220.04.201220.04.2012-28-07/2012ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika3/2011Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií 19.09.201119.09.201101.10.201127.06.201718-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Sťažnosti a priestupky1/2011Zásady postupu pri vybavovaní žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní a objasňovaní priestupkov v podmienkach obce Lipové19.09.201119.09.201101.10.2011-16-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Sťažnosti a priestupky2/2011Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lipové19.09.201119.09.201101.10.2011-17-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce2/2010Štatút obce Lipové19.08.201019.08.201001.09.2010-90-20/2010ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia6/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Sociálne veci3/2008Zásady sociálnej politiky obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.200913.12.201649-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo1/2008Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.200907.12.201549-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo001/2007 ÚČT.Spôsob vedenia účtovníctva14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo002/2007 ÚČT.Účtovný rozvrh obce Lipové14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo003/2007 ÚČT.Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo004/2007 ÚČT.Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo005/2007 ÚČT.Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo006/2007 ÚČT.Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo007/2007 ÚČT.Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo008/2007 ÚČT.Zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo009/2007 ÚČT.Zásady účtovania kurzových rozdielov14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo010/2007 ÚČT.Zásady účtovania odhadných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo011/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo012/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo013/2007 ÚČT.Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo014/2007 ÚČT.Zásady vedenia pokladnice14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo015/2007 ÚČT.Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo016/2007 ÚČT.Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lipove30.03.200730.03.200701.07.201727.06.201706-03/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2003Zásady finančnej kontroly obce Lipové28.03.200328.03.200315.04.200312.12.200806-02/2003ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2002Zásady hospodárenia s majetkom obce Lipové25.01.200225.01.200209.02.200217.09.201518-77/2002ikona súboru vo formáte PDF