Aktuálny čas: 19:45:52; Utorok 22.októbra 2019

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 154)
zobrazujem záznamy: 121 - 140
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0422/2015-000zmluvaProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce LipovéRegionálna rozvojová agentúra KomárnoNádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno500,00 €27.04.2015ikona súboru vo formáte PDF
0317/2015-000zmluvaDohoda č. 14/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno-538,44 €27.03.2015ikona súboru vo formáte PDF
0048/2015-000zmluvaDohoda medzi obcou Lipové a obcou Zemianska OlčaObec Zemianska Olča, zastúpená starostom obce Gustávom MagyaricsomObecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča 0,00 €12.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
0040/2015-000zmluvaPoistná zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanieKOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava45,50 €01.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
0772/2014-000zmluvaZmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1413500009-PVOZápadoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava0,00 €08.07.2014ikona súboru vo formáte PDF
1225/2014-000zmluvaPoistná zmluva o úrazovom poistení poberateľov dávky v hmotnej núdziKOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava32,50 €31.12.2014ikona súboru vo formáte PDF
1224/2014-000zmluvaDohoda medzi UPSVaR-om a obcou Lipové o aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €02.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
1202/2014-000zmluvaDohoda o aktivačnej činnosti (dohoda medzi UPSVaR-om Komárno a obcou Lipové zaväzujúca organizátora (t.j. obec Lipové) realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi)Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €02.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
1186/2014-000dodatokDodatok č.2 k Zmluve číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorenej podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky49,20 € / mesiac02.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
0913/2014-000dodatokInternetové pripojenie - program služby DATA SIM MI NEoB2Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava9,35 €11.09.2014ikona súboru vo formáte PDF
0757/2014-000zmluvaPoistná zmluva - skupinové úrazové poistenieKOOPERATIVA poisťovňa, a.s.; Vienna Insurance Group; Centrála spoločnostiŠtefanovičova 4, 816 23 BRATISLAVA6,86 €01.06.2014ikona súboru vo formáte PDF
0692/2014-000zmluvaDohoda medzi UPSVaR-om Komárno a obcou Lipové zaväzujúca organizátora (t.j. obec Lipové) realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €20.05.2014ikona súboru vo formáte PDF
0285/2014-000zmluvaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaObec Zemianska OlčaHlavná 583/26, 946 14 Zemianska Olča, zastúpená starostom obce Gustávom Magyaricsom 0,00 €16.04.2014ikona súboru vo formáte PDF
0231/2014-000zmluvaOdpredaj pozemkov na parcele 640 k.ú. LipovéObec Lipové ; zastúpená starostom obce - Jozef Pastír (trvale bytom 94614 Lipové č.d.8)Lipové 59, 94614-2079,00 €24.06.2014ikona súboru vo formáte PDF
0128/2014-000zmluvaZmluva o dielo: Vyhotovenie Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajovGe-Va, s.r.o.Lehota č. 665, 951 36 lehota150,00 €14.02.2014ikona súboru vo formáte PDF
0607/2013-000zmluvaZmluva o audítorskom overeníDOMINANT AUDIT s.r.o.J.Zemana 99,911 01 Trenčín180,00 €20.05.2013ikona súboru vo formáte PDF
0961/2013-000zmluvaZmluva o spolupráci pri zbere starého šatstvaJozef HladíkRovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava0,00 €13.11.2013ikona súboru vo formáte PDF
0928/2013-000zmluvaZmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a verejného rozhlasuFy. BenedekPetöfiho č. 62, 94619 Čičov0,00 €28.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0919/2013-000zmluvaOdkúpenie pozemku parcelné číslo 28/2 k.ú. LipovéIng. Ján Ondrejička a RNDr. Anna OndrejíčkováDubová 1597/5, Veľký Meder a Pod Rovnicami 7, Bratislava64,68 €24.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0915/2013-000dodatokDodatok č.1 k Zmluve číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorenej podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky46,80 € / mesiac22.10.2013ikona súboru vo formáte PDF