Aktuálny čas: 04:19:28; Nedeľa 22.septembra 2019

Ochrana drevín

Ochrana drevín

.


Počet správnych konaní:   1
Číslo spisu Dátum podania Dátum zverejnenia Žiadateľ Adresa žiadateľa Popis konania Územie (kde) Dôvod podania Tlačivo žiadosti
765/2019-00218.09.201918.09.2019Roman Fábrik a manželka Anikó Fábriková MayerováLipové 27, 946 14 Zemianska OlčaŽiadosť o výrub 4 ks drevín – 1 ks čerešňa, 3 ks smrek s priemerom kmeňov v tom istom poradí 150, 120, 75, 103 cm vo výške 1,30 bmParcela KN-C 90/2 na LV 197 zastavané plochy a nádvoria pred domom č. 27 (pre 1 ks čerešňa), Parcela KN-C 96/1 na LV 53 zastavané plochy a nádvoria pri dome č. 27 všetko v k.ú. Lipové v intraviláne obce LipovéVýrub chorej a nerodiacej čerešne s dobou výsadby 1966 – umiestnené v obecnej aleji a chorých a nevhodne umiestených 3 ks smrekov – vlastná výsadbaikona súboru vo formáte PDF